۱۳۹۰ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

11 اردیبهشت بهترین فرصت برای جنبش سبز در راه جلب حمایت کارگران زحمتکش

کارگران زحمتکش ایرانی یکی از بزرگترین تشکلهای مردمی هستند که متآسفانه با وجود زحمت و مشقت زیاد اما هرگز به حق خود نرسیده اند و برای احقاق حق خود بارها دست به اعتصاب زده اند که متآسفانه از جانب دیگر آزادی خواهان و مخالفان رژیم مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند و همیشه با سرکوب شدید روبه رو بوده اند اما هرگز پا پس نکشیده اند ,روز 11 اردیبهشت روز تاریخی و سرنوشت سازی برای فعالان جنبش سبز است تا با اعلام همبستگی با کارگران زحمتکش ایرانی و شرکت در تظاهرات 11 اردیبهشت حمایت خود را از این تظاهرات مدنی اعلام نماید و کارگران ایرانی را با جنبش سبز برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری آخوندی همراه سازد.
رمز پیروزی ملت ایران اتحاد است 
پیشاپیش روز کارگر گرامی باد